[1]
Tùng, P.K. , Anh, P.H.Q. , Loan, Đỗ P. , Đạt, Đặng T. , Trang, B.M. , Đông, N.V. và Ngà, P.T. 2021. Một số đặc điểm phân tử của vi rút viêm não Nhật Bản phân lập được từ muỗi Culex ở một số tỉnh của khu vực Tây Nguyên, 2005-2018. Tạp chí Y học Dự phòng. 30, 1 (tháng 5 2021), 17–26. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/293.