[1]
Anh, N.T.M. , Dũng, B.Q. , Giang, H.T.M. , Liêm, N.H. , Oanh, P.T.H. và Anh, N.P.V. 2024. Tình trạng quá tải tâm lý của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trong bối cảnh mới của đại dịch COVID-19 năm 2022 và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y học Dự phòng. 33, 6 Phụ bản (tháng 1 2024), 233–240. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1423.