Thực trạng kiến thức, thực hành của người có thẻ bảo hiểm y tế trong sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Trần Thị Thúy Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Thuận Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đào Văn Tùng Trường Cao Đẳng Y tế Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/972

Từ khóa:

Bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, Y Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 295 người khám chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022 nhằm mục đích mô tả kiến thức, thực hành của người sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT). Kết quả cho thấy người bệnh có kiến thức chung đạt về BHYT còn thấp (31,5%), trong đó kiến thức đúng về phạm vi được hưởng của người có thẻ BHYT chỉ chiếm 17,7%. Trong lần khám sức khỏe gần nhất có 90,5% người bệnh sử dụng BHYT và 9,5% người bệnh không sử dụng. Lý do không sử dụng thẻ BHYT do thủ tục phức tạp chiếm tỷ lệ cao nhất 67,9%. Bệnh nhân nam có khả năng kiến thức đạt về BHYT cao hơn so với bệnh nhân nữ (OR: 1,7; 95%CI: 1,1 - 2,9), bệnh nhân có trình độ học vấn từ trung học phổ thông có khả năng kiến thức đạt về BHYT cao hơn bệnh nhân có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông (OR: 5,4; 95%CI: 2,2 - 15,9). Để nâng cao kiến thức cũng như thực hành của người dân về sử dụng BHYT, bệnh viện nên kết hợp với cơ quan BHYT tuyên truyền cho người dân về chính sách của luật BHYT, sử dụng các hình thức như treo Pano/Áp phích ở khu vực chờ của phòng khám, khu xét nghiệm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Hà, T. T. T. ., Thuận, H. T. ., & Tùng, Đào V. . (2023). Thực trạng kiến thức, thực hành của người có thẻ bảo hiểm y tế trong sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 6. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/972

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>