Kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của một số loài vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân từ 1 tháng đến dưới 15 tuổi điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2019 - 2020

Các tác giả

  • Hoàng Văn Kết Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội
  • Tống Thị Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Duy Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Hoài Thu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Hiệp Lê Yên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Thị Bích Ngọc Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
  • Trần Minh Điển Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thùy Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Huy Hoàng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Diệu Linh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/97

Từ khóa:

Nhiễm khuẩn huyết, mối liên hệ kiểu gen, PFGE

Tóm tắt

Nhiễm khuẩn huyết (NKH) là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới. Để xác định mối liên hệ về kiểu gen và đặc tính kháng kháng sinh của một số loại vi khuẩn thường gặp gây NKH ở trẻ em, 190 chủng E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, A. baumannii và S. aureus được thu thập từ mẫu cấy máu dương tính của tất cả trẻ từ 1 tháng đến 15 tuổi điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Trung ương, từ 01/2019 đến 5/2020, được định danh, làm kháng sinh đồ và phân tích mối liên hệ về kiểu gen bằng kĩ thuật điện di xung trường (PFGE). Kết quả cho thấy: Nổi trội nhất là S. aureus, tiếp theo là E. coli, K. pneumoniae, A. baumannii và ít nhất là P. aeruginosa. Năm loại vi khuẩn nghiên cứu kháng cao nhất với Ceftazidime 66,7%, tiếp đến là kháng sinh nhóm Carbapenems 52,4%. 78,3% S. aureus trong nghiên cứu này kháng Methicillin. Phân tích mối liên hệ về kiểu gen cho thấy khả năng có sự lan truyền của các chủng vi khuẩn này qua các năm và giữa các khoa khác nhau cũng như nguy cơ nhiễm chéo giữa các bệnh nhân điều trị tại cùng một khoa, từ đó đưa ra cảnh báo về nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện và sự cần thiết của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong giai đoạn hiện nay.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Kết, H. V. ., Hà, T. T. ., Thái, P. D. ., Thu, N. H. ., Yên, N. H. L. ., Ngọc, H. T. B. ., Điển, T. M. ., Dương, N. T. T. ., Hoàng, T. H. ., & Linh, T. D. . (2021). Kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của một số loài vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân từ 1 tháng đến dưới 15 tuổi điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 62–70. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/97

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>