Tổng quan can thiệp kiểm soát nhiễm khuẩn áp dụng chiến lược tiếp cận đa phương thức của Tổ chức Y tế Thế giới

Các tác giả

  • Đặng Thị Thu Hương Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Duy Hiền Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
  • Lê Kiến Ngãi Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
  • Tạ Đình Liêm Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh
  • Lê Nho Khuê Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh
  • Nguyễn Văn Đạt Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh
  • Phan Văn Tường Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/937

Từ khóa:

Kiểm soát nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn bệnh viện, can thiệp kiểm soát nhiễm khuẩn, tiếp cận đa phương thức, nhiễm khuẩn huyết

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu tổng hợp các đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, tập trung vào phương pháp tiếp cận đa phương thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Kiểm soát nhiễm khuẩn là một ưu tiên quan trọng trong các cơ sở y tế để đảm bảo chất lượng chăm sóc và tổng quan tìm kiếm các chiến lược triển khai cải thiện về kiểm soát nhiễm khuẩn đã được áp dụng. Cách tiếp cận đa phương thức bao gồm thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn cập nhật, đào tạo nhân viên y tế, giám sát và cung cấp phản hồi để cải thiện kiến thức, thái độ và thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn. Việc triển khai các biện pháp phù hợp tùy thuộc vào nguồn lực của từng cơ sở, nhưng ưu tiên các giải pháp cơ bản như phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa theo đường lây truyền đặc biệt thực hiện vệ sinh tay hiệu quả.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Hương, Đặng T. T. ., Hiền, P. D. ., Ngãi, L. K. ., Liêm, T. Đình ., Khuê, L. N. ., Đạt, N. V. ., & Tường, P. V. . (2023). Tổng quan can thiệp kiểm soát nhiễm khuẩn áp dụng chiến lược tiếp cận đa phương thức của Tổ chức Y tế Thế giới. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 20–31. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/937

Số

Chuyên mục

Bài báo tổng quan