Hiệu quả can thiệp truyền thông tăng cường kiến thức và hành vi dự phòng lây nhiễm viêm gan B của người dân tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum năm 2019

Các tác giả

  • Phạm Ngọc Thanh Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nguyễn Thị Thi Thơ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Đắc Phu Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Trần Đại Quang Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thùy Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phan Trọng Lân Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/93

Từ khóa:

Hiệu quả can thiệp, truyền thông, viêm gan B, kiến thức, hành vi

Tóm tắt

Việc thiếu hụt các thông tin truyền thông về kiến thức và hành vi là một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng tình hình nhiễm viêm gan B (VGB) trong cộng đồng. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả truyền thông tăng cường kiến thức và hành vi dự phòng lây nhiễm VGB của người dân tại thành phố Kon Tum năm 2019. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả truyền thông trước và sau can thiệp trên 440 người dân > 18 tuổi tại 2 phường Trường Chinh (can thiệp) và Nguyễn Trãi (chứng). Mức tăng giữa sau và trước khi can thiệp là 9,85 lần với kiến thức và 9,60 lần với hành vi. Can thiệp có tác động tốt hơn lên kiến thức của nhóm đã kết hôn và nhóm có thu nhập > 10 triệu/tháng và hiệu quả hơn trong hành vi của nam giới trong việc phòng lây nhiễm VGB. Hiệu quả can thiệp cho thấy cần tiếp tục duy trì các hoạt động can thiệp truyền thông và mở rộng trên toàn tỉnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Thanh, P. N. ., Thơ, N. T. T. ., Phu, T. Đắc ., Quang, T. Đại ., Dương, N. T. T. ., & Lân, P. T. . (2021). Hiệu quả can thiệp truyền thông tăng cường kiến thức và hành vi dự phòng lây nhiễm viêm gan B của người dân tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 26–34. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/93

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>