Khảo sát hàm lượng IgE toàn phần và mối liên quan giữa IgE toàn phần và IgE đặc hiệu trên bệnh nhân dị ứng tại Khoa LAM, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021

Các tác giả

 • Vũ Lê Ngọc Lan Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cao Thị Bình Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Uông Nguyễn Đức Ninh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Ngọc Anh Tuấn Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Hữu An Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Văn Bảy Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lý Thành Hữu Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Thị Mỹ Duyên Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lưu Ngọc Thanh Nguyệt Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Huỳnh Trang Thi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cao Hữu Nghĩa Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/881

Từ khóa:

IgE, dị ứng, MAST-CLA, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác đinh hàm lượng IgE toàn phần, IgE đặc hiệu và mô tả mối liên quan giữa
IgE toàn phần và IgE đặc hiệu trên những bệnh nhân dị ứng tại Khoa LAM, Viện Pasteur Thành phố Hồ
Chí Minh từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 01 năm 2021 và thực hiện bằng phương pháp hóa phát quang
trên máy MAST-CLA. 384 kết quả phân tích chỉ số IgE toàn phần và IgE đặc hiệu 35 dị nguyên ghi nhận:
62,2% có nồng độ IgE toàn phần trong huyết thanh tăng cao (hơn mức độ 2) và tỷ lệ dương tính theo thứ
tự giảm dần: mạt nhà D. farinae 37,7%, mạt nhà D. pteronyssinus 28,5%, mạt nhà Blomia tropicalis 24,7%,
cua 17,6%, gián và bụi nhà 17,1%, cỏ Bermuda 16,7%, lạc 15,9%, sò và cỏ Timothy 12,6%, đậu tương
11,7% và tôm 11,4%. Có mối liên quan (r = 0,2 - 0,3; p < 0,001) giữa IgE toàn phần và IgE đặc hiệu với
một số các dị nguyên như lúa mì, đậu tương, thịt gà, cá ngừ, cỏ Bermuda, gián, lạc, sò, cua, tôm, bụi nhà,
mạt Faninae, mạt Pteronyssinus và mạt Blomia tropicalis. Dữ liệu của nghiên cứu có ý nghĩa phát hiện
IgE toàn phần và IgE đặc hiệu chất gây dị ứng trong huyết thanh bệnh nhân nhằm hướng tới cũng như bổ
sung cho các nguyên nhân gây dị ứng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Lan, V. L. N. ., Bình, C. T. ., Ninh, U. N. Đức ., Tuấn, N. N. A. ., An, N. H. ., Bảy, L. V. ., Hữu, L. T. ., Duyên, N. T. M. ., Nguyệt, L. N. T. ., Thi, N. H. T. ., & Nghĩa, C. H. . (2023). Khảo sát hàm lượng IgE toàn phần và mối liên quan giữa IgE toàn phần và IgE đặc hiệu trên bệnh nhân dị ứng tại Khoa LAM, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 169–178. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/881

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc