Thực trạng ô nhiễm và tính kháng kháng sinh của Streptococcus pneumoniae, Staphyloccocus aureus và vi nấm thường gặp trên dụng cụ giảng dạy – Micro tại cơ sở 2 – trường Đại học Văn Lang

Các tác giả

  • Phẩm Minh Thu Khoa Dược, Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Mai Hồng Hải Yến Khoa Dược, Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Ngọc Quế Anh Khoa Dược, Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đinh Thị Út Quyên Khoa Dược, Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bùi Ngọc Anh Thư Khoa Dược, Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lưu Lệ Khanh Khoa Dược, Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/879

Từ khóa:

S.pneumoniae, S.aureus, vi nấm sợi, vi nấm men, micro, Đại học Văn Lang

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng ô nhiễm S.pneumoniae, S.aureus và vi nấm trên dụng cụ giảng dạy – micro tại cơ sở 2 trường Đại học Văn Lang. Tiến hành khảo sát 81 mẫu micro ở các phòng học, nuôi cấy, định danh S.pneumoniae, S. aureus trên môi trường thạch máu và định lượng các loại vi nấm trên môi trường dichloran glycerol agar thu được 64/81 (79,01%) mẫu nhiễm vi khuẩn; 47/81(58,02%) mẫu nhiễm nấm mốc. Trong các mẫu bị nhiễm vi khuẩn, có 3/64 (4,70%) mẫu nhiễm S.aureus. Không có mẫu nào nhiễm S.pneumoniae và nấm men gây bệnh. Ba chủng S.aureus phân lập được cho thấy có khả năng đề kháng đồng thời với 4 loại kháng sinh Azithromycin, Erythromycin, Penicillin, Tetracycline và có 1 chủng còn đề kháng thêm với Clindamycin, Gentamicin, Trimethoprim/Sulfamethoxazole trong tổng số 13 kháng sinh thử nghiệm. Với số liệu trong nghiên cứu này hy vọng sẽ cung cấp thông tin cho việc lưu ý khi sử dụng micro trong hoạt động giảng dạy, truyền thông, giải trí… góp phần hạn chế được sự lây truyền bệnh nhiễm trùng qua đường hô hấp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Thu, P. M. ., Yến, M. H. H. ., Anh, N. N. Q. ., Quyên, Đinh T. Út ., Thư, B. N. A. ., & Khanh, L. L. . (2023). Thực trạng ô nhiễm và tính kháng kháng sinh của Streptococcus pneumoniae, Staphyloccocus aureus và vi nấm thường gặp trên dụng cụ giảng dạy – Micro tại cơ sở 2 – trường Đại học Văn Lang. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 154–160. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/879

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc