Sa sút trí tuệ và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Trần Thị Thúy Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Cẩm Tú Sở Y tế Hải Phòng
  • Hoàng Thị Thuận Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Khổng Thị Trang Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
  • Nguyễn Văn Khải Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/878

Từ khóa:

Sa sút trí tuệ, người cao tuổi, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng sa sút trí tuệ và một số yếu tố liên quan trên 2225 người cao tuổi tại thành phố Hải Phòng năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sa sút trí tuệ là 13,9%, phân tích tìm thấy 5 yếu tố làm tăng nguy cơ mắc chứng SSTT: Nhóm người trên 75 tuổi so với nhóm từ 60 đến 75 tuổi (OR = 4,67; 95%CI = 3,54 - 6,16; p < 0,05), học vấn từ trung học cơ sở trở xuống (OR = 2,89; 95%CI = 1,84 - 4,29; p< 0,05), độc thân/góa (OR = 1,44; 95%CI = 1,02 - 2,04; p < 0,05), có tiền sử tai biến mạch máu não (OR = 1,68; 95%CI = 1,01 - 2,78; p < 0,05), có tiền sử rối loạn trí nhớ (OR = 3,52; 95%CI = 2,46 - 5,03; p < 0,05). Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, cần chú ý can thiệp sớm sa sút trí tuệ quan tâm những đối tượng có rối loạn trí nhớ và những người cao tuổi độc thân/góa.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Hà, T. T. T. ., Tú, N. T. C. ., Thuận, . H. T. ., Trang, K. T. ., & Khải, N. V. . (2023). Sa sút trí tuệ và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 146–153. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/878

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>