Tính ổn định về chất lượng của môi trường sử dụng cho sản xuất và kiểm định vắc xin sởi, vắc xin Rubella, vắc xin phối hợp sởi – rubella tại Polyvac

Các tác giả

  • Lê Tuấn Anh Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Hương Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội
  • Phạm Anh Thư Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội
  • Phạm Thị Thược Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thái Học Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Phương Lan Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Quốc Thiện Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội
  • Trần Đức Linh Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội
  • Phạm Thị Phương Thảo Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Bích Ngọc Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/874

Từ khóa:

Polyvac, tính ổn định của môi trường, môi trường sản xuất vắc xin

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định tính ổn định của môi trường Lactabumine Hydrolysate (LH), Soybean casein digest broth (SCD), môi trường M199 trong đệm Earle không có đỏ phenol (M199/PR(-)), môi trường M199 trong đệm Earle có đỏ phenol (M199/PR (+)), môi trường bảo quản vắc xin với 3 lô sản xuất liên tiếp/loại môi trường để xác định hạn sử dụng của môi trường với cách lấy mẫu định kỳ và bảo quản mẫu ở 2 - 8oC. Sử dụng các thử nghiệm kiểm tra vô trùng, đo pH và tính năng phát triển của một số dòng tế bào trong môi trường tại các thời điểm lấy mẫu sau thời gian sản xuất: 0 tháng, 12 tháng, 15 tháng và 18 tháng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các mẫu môi trường tại thời điểm bảo quản 0 tháng, 12 tháng, 15 tháng và 18 tháng đều đạt tiêu chí chất lượng theo tiêu chuẩn đưa ra. Đây là cơ sở để ứng dụng kết quả nghiên cứu này cho sản xuất và kiểm định vắc xin sởi, vắc xin rubella, vắc xin phối hợp sởi – Rubella tại Polyvac.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Anh, L. T. ., Hương, N. T. T. ., Thư, P. A. ., Thược, P. T. ., Học, N. T. ., Lan, N. P. ., Thiện, N. Q. ., Linh, T. Đức ., Thảo, P. T. P. ., & Ngọc, N. T. B. . (2023). Tính ổn định về chất lượng của môi trường sử dụng cho sản xuất và kiểm định vắc xin sởi, vắc xin Rubella, vắc xin phối hợp sởi – rubella tại Polyvac. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 109–115. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/874

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>