Kiến thức, thái độ, thực hành về sàng lọc trước sinh của phụ nữ mang thai và các yếu tố liên quan tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An năm 2022

Các tác giả

  • Trần Thị Mộng Tuyền Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Lê Minh Thi Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/803

Từ khóa:

Sàng lọc trước sinh, phụ nữ mang thai, Thủ Thừa – Long An

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện trên 225 thai phụ có tuổi thai trên 24 tuần tại huyện Thủ Thừa tỉnh Long An từ tháng 01/2022 đến 02/2022. Mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan đến sàng lọc trước sinh của phụ nữ mang thai. Kết quả cho thấy thai phụ có kiến thức, thái độ, thực hành chung đúng về sàng lọc trước sinh lần lượt là: 53,3%; 56,9% và 59,1%. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thai phụ có kiến thức đúng về sàng lọc trước sinh chưa cao, giữa kiến thức, thái độ và thực hành có mối quan hệ chặt chẽ. Nhóm tuổi, trình độ học vấn, nơi cư trú, nghề nghiệp là các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực hành về sàng lọc trước sinh của thai phụ. Thai phụ có trình độ học vấn càng cao thì kiến thức về sàng lọc trước sinh càng tăng với p < 0,01. Thai phụ sống ở thành thị có tỉ lệ kiến thức chung gấp đôi thai phụ ở nông thôn p < 0,01. Cần phải tăng cường tổ chức tập huấn các kiến thức về sức khỏe sinh sản nói chung và sàng lọc trước sinh nói riêng, những yếu tố nguy cơ gây dị tật bẩm sinh, dự phòng dị tật bẩm sinh cho cán bộ y tế tuyến cơ sở và mạng lưới cộng tác viên dân số tại địa phương.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Tuyền, T. T. M. ., & Thi, L. M. . (2022). Kiến thức, thái độ, thực hành về sàng lọc trước sinh của phụ nữ mang thai và các yếu tố liên quan tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 105–115. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/803

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc