Đánh giá hiệu quả can thiệp tăng cường rửa tay sát khuẩn tại các trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Các tác giả

  • Phạm Đình Trung Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Nguyễn Cao Cường Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Nguyễn Hợp Tấn Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Thái Thuận Thương Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Phạm Thế Anh Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Trần Ngọc Trung Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
  • Đinh Quốc Hiếu Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Lâm Đồng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/801

Từ khóa:

Học sinh, rửa tay, sát khuẩn tự động

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp tăng cường rửa tay sát khuẩn tại các trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2022. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu cắt ngang và can thiệp, giai đoạn đầu tiến hành khảo sát với số lượng 1000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng nhằm thu thập thông tin về kiến thức và thực hành rửa tay sát khuẩn. Sau đó tiến hành lắp đặt máy cấp dung dịch sát khuẩn tay tự động, xác định chỉ số hiệu quả về cải thiện thói quen rửa tay đúng bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Tỷ lệ kiến thức rửa tay đúng lần lượt trước can thiệp và sau can thiệp là 52% và 86%, thực hành rửa tay đúng lần lượt trước và sau can thiệp là 85,5% và 92,4%. Điều này có ý nghĩa thống kê khi chỉ số hiệu quả của so sánh p1 - p2 và p3 - p4 < 0,05. Các trường học được cung cấp 100 máy cấp dung dịch sát khuẩn tự động và kiến thức, thực hành rửa tay đúng được cải thiện sau can thiệp. Đồng thời kiến nghị mở rộng sử dụng máy cấp dung dịch rửa tay sát khuẩn tự động và tập huấn rửa tay sát khuẩn cho các trường khác trên các địa phương của tỉnh Lâm Đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Trung, P. Đình ., Cường, . N. C. ., Tấn, N. H. ., Thương, T. T. ., Anh, P. T. ., Trung, T. N. ., & Hiếu, Đinh Q. . (2022). Đánh giá hiệu quả can thiệp tăng cường rửa tay sát khuẩn tại các trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 86–94. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/801

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc