Đánh giá hiệu quả phòng chống muỗi Anopheles dirus (véc tơ truyền bệnh sốt rét) của lưới tẩm hóa chất Zerofly® tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, 2021

Các tác giả

  • Phạm Văn Quang Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng - Trung ương, Hà Nội
  • Trần Thanh Dương Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng - Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Việt Hưng Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng - Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Văn Dũng Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng - Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/794

Từ khóa:

Lưới ZeroFly®, An. dirus, deltamethrin, Ea Sô, Người mang ký sinh trùng sốt rét không triệu chứng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang và can thiệp có đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả bảo vệ người khỏi muỗi đốt và đánh giá tính an toàn, tác dụng không mong muốn, sự chấp nhận của người sử dụng với lưới tẩm hóa chất ZeroFly® tại một số trạm kiểm lâm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk từ 5/2021 đến tháng 11/2021. Kết quả cho thấy, quần thể muỗi An. dirus tại thực địa còn nhạy cảm với hóa chất deltamethrin với tỷ lệ muỗi chết sau 24 giờ thử nghiệm là 100%. Hiệu quả bảo vệ người khỏi muỗi đốt khi ở trong phòng có treo lưới ZeroFly® dao động trong khoảng 63,77 ± 13,72% với độ tin cậy là 95%. Trong 6 tháng sử dụng lưới ZeroFly®, có 7 người cho biết là thấy ngứa ở vùng da tiếp xúc trực tiếp với lưới ZeroFly®) không bao gồm vùng bàn tay, chiếm 23,33%. Tuy nhiên triệu chứng tự hết sau 1 đến 2 ngày kể từ khi tiếp xúc. 100% số người được hỏi cho biết lưới ZeroFly® có hiệu quả phòng chống muỗi tốt và chấp nhận sử dụng lưới ZeroFly®

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Quang, P. V. ., Dương, T. T. ., Hưng, V. V. ., & Dũng, N. V. . (2022). Đánh giá hiệu quả phòng chống muỗi Anopheles dirus (véc tơ truyền bệnh sốt rét) của lưới tẩm hóa chất Zerofly® tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 29–36. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/794

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả