Đột biến trên gen penA và kiểu hình kháng ceftriaxone và cefxime ở một số chủng N. gonorrhoeae phân lập tại Bệnh viện Da Liêu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và 2019

Các tác giả

 • Nguyên Thị Hạnh Lan Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoàng Ngọc Khánh Quỳnh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đường Hạc Bảo Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Thị Liên Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Hà Tầm Dương Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Thị Yến Nhi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Thị Hường Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyên Khánh Bảo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Võ Hồng Ngọc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Võ Trần Ngọc Trinh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cao Thị Bảo Vân Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/71

Từ khóa:

Neisseria gonorrhoeae, Gonorrhea, cefxime, ceftriaxone

Tóm tắt

Cephalosporine phổ rộng (ESC), đại diện là ceftriaxone và cefxime, là nhóm kháng sinh hiện được dùng để điều trị bệnh lậu do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae. Tuy nhiên trên thế giới gần đây ghi nhận sự xuất hiện nhiều chủng giảm nhạy cảm với các kháng sinh này. Cơ chế kháng của N. gonorrhoeae với ESC chủ yếu liên quan đến các đột biến trên gen penA, mtrR, porB1b (penB), ponA,… 50 chủng N. gonorrhoeae giảm nhạy cảm với ceftriaxone/cefxime hoặc cả hai đã được chọn nghiên cứu, nhằm mô tả đột biến trên gen penA và kiểu hình kháng ceftriaxone và cefxime ở một số chủng N. gonorrhoeae phân lập tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và 2019. Kết quả 50 chủng này kháng cao với các kháng sinh dùng điều trị trước đây: ciprofloxacin 100%, tetracycline 84%, penicillin 58%. Đồng thời, tất cả các chủng được chọn đều kháng 100% cefxime, 36% trong số đó còn kháng ceftriaxone. Chưa phát hiện chủng kháng azithromycin. 6 chủng đại diện trong nghiên cứu có nồng độ ức chế tối thiểu với cefxime là 1,0 µg/mL cao gấp 4 lần và ceftriaxone ở 0,5 µg/mL cao hơn 2 lần so với chủng đối chứng. Phân tích 6 chủng trên ở mức độ phân tử, chúng tôi xác định được 59 đột biến nucleotide trên gen penA dẫn đến thay đổi 58 axit amin và chen thêm 1 axit amin sau vị trí 345.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Lan, N. T. H., Quỳnh, H. N. K. ., Bảo, Đường H. ., Liên, L. T., Dương, L. H. T. ., Nhi, N. T. Y. ., Hường, L. T. ., Bảo, N. K. ., Ngọc, L. V. H. ., Trinh, V. T. N. ., & Vân, C. T. B. . (2021). Đột biến trên gen penA và kiểu hình kháng ceftriaxone và cefxime ở một số chủng N. gonorrhoeae phân lập tại Bệnh viện Da Liêu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 27–34. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/71

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>