Ứng dụng Google Map API trong xác định ổ dịch sốt xuất huyết dengue tại huyện An Phú, tỉnh An Giang

Các tác giả

  • Ngô Văn Dinh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Diệp Thanh Hải Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đỗ Kiến Quốc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lương Chấn Quang Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Thanh Thảo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Đỗ Nguyên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/627

Từ khóa:

Sốt xuất huyết dengue, định nghĩa ổ dịch, google map

Tóm tắt

Định nghĩa một ổ dịch theo dự án phòng chống sốt xuất huyết dengue (SXHD) (Dự án) Khu vực phía Nam (KVPN) đang áp dụng cho cho hoạt động chống dịch thường quy hiện nay, với tiêu chí trong phạm vi một ấp là có những hạn chế. Nghiên cứu nhằm so sánh những kết quả khác biệt trong việc xác định một ổ dịch SXHD khi sử dụng phương pháp định vị bằng Google Map API (GMA) so với phương pháp của dự án ở 729 ca SXHD trong hai năm 2017 và 2018 tại huyện An Phú tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy có 166 ổ dịch báo cáo của dự án nhưng chỉ là 150 theo định nghĩa sử dụng GMA. Theo dự án thì tất cả các ổ dịch đều trong 1 ấp, nhưng theo định vị GMA thì có 8 (5%) ổ dịch có phạm vi 2 ấp. Tất cả những ổ dịch theo định
nghĩa dựa vào GMA đều có khoảng cách giữa hai ca bệnh là không hơn 200m, theo cách xác định của Dự án có 53 (32%) ổ dịch có khoảng cách giữa 2 ca bệnh là ngoài 200m. Số ổ dịch theo tiêu chí 3 của dự án cao hơn so với ổ dịch theo GMA. Khác biệt giữa hai phương pháp khi sử dụng ca bệnh để xếp vào ổ dịch có ý nghĩa thống kê (p = 0,01). Dự án nên sử dụng GMA để xác định khoảng cách ca bệnh và ổ dịch bên cạnh định nghĩa ổ dịch hiện hành.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Dinh, N. V. ., Hải, D. T. ., Quốc, Đỗ K. ., Quang, L. C. ., Thảo, N. T. T. ., & Nguyên, N. Đỗ . (2022). Ứng dụng Google Map API trong xác định ổ dịch sốt xuất huyết dengue tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 210–217. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/627

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả