Sự biến động của quần thể vector Aedes theo mùa và sự lưu hành của vi rút lây truyền qua muỗi Aedes tại 20 tỉnh miền Nam Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020

Các tác giả

  • Lê Trọng Thảo Ly Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lý Huỳnh Kim Khánh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • La Hoàng Huy Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Nguyễn Thùy Duy Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Thị Thúy Ngọc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thanh Tùng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phan Trọng Lân Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/625

Từ khóa:

Giám sát, Dengue, Aedes, viêm gan vi rút B

Tóm tắt

Nghiên cứu hồi cứu số liệu giám sát véc tơ thường xuyên 20 tỉnh/ thành phố thuộc khu vực phía Nam giai đoạn 2011 - 2020 nhằm mô tả sự biến động của quần thể véc tơ Aedes theo mùa và sự lưu hành của vi rút lây truyền qua muỗi Aedes. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 10 năm gần đây, quần thể véc tơ Aedes có xu hướng tăng lên vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11) và giảm vào các tháng mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4). Chỉ số Breteau luôn duy trì ở mức cao (BI > 20). Véc tơ Aedes aegypti chiếm ưu thế so với Aedes albopictus với sự ghi nhận tại 100% các điểm giám sát, trong khi Aedes albopictus chỉ được ghi nhận tại một số địa phương và tại một vài thời điểm trong suốt 10 năm qua với chỉ số muỗi rất thấp. Cụ thể
chỉ số mật độ muỗi (DI) dao động từ 0,03 đến 0,17 con/ nhà, chỉ số nhà có muỗi (HI) dao động từ 3,3% đến 13,3%. Sự lưu hành của 4 týp vi rút Dengue và vi rút Zika trên muỗi cũng được ghi nhận. Hoạt động giám sát thường xuyên véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết có vai trò quan trọng và là cơ sở để lập kế hoạch kiểm soát chủ động và dự báo dịch bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Ly, L. T. T., Khánh, L. H. K. ., Huy, L. H. ., Duy, L. N. T. ., Ngọc, P. T. T. ., Tùng, L. T. ., Hà, V. H. ., & Lân, P. T. . (2022). Sự biến động của quần thể vector Aedes theo mùa và sự lưu hành của vi rút lây truyền qua muỗi Aedes tại 20 tỉnh miền Nam Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 194–201. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/625

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>