Đánh giá kết quả dự báo mô hình sốt xuất huyết dựa vào vệ tinh (DMOSS) tại Đồng Nai 2020 - 2021

Các tác giả

  • Bạch Thái Bình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
  • Trần Minh Hòa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
  • Phan Văn Phúc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
  • Ngô Đức Tông Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
  • Hồ Đức Thịnh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
  • Đỗ Kiến Quốc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Châu Hoàng Diệu Trang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
  • Trần Hữu Hoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
  • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Văn Hòa Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/617

Từ khóa:

Dự báo Dengue dựa vào quan sát vệ tinh, sốt xuất huyết, Đồng Nai

Tóm tắt

Dengue forcasting Model Satellite - based System for Vietnam (DMOSS) là hệ thống cảnh báo sốt xuất huyết đầu tiên tích hợp dữ liệu quan trắc từ vệ tinh và dữ liệu về thời tiết để đưa ra các dự báo sớm. Trên nền tảng web, DMOSS có thể dự báo các đợt dịch sốt xuất huyết bùng phát trước sáu tháng. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá giá trị kết quả dự báo của mô hình dự báo sốt xuất huyết dựa vào vệ tinh tại Đồng Nai từ năm 2020 đến năm 2021. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích số ca bệnh thực tế từ hệ thống giám sát thường xuyên với 4 phương pháp dự báo của hệ thống DMOSS (dự báo ở ngưỡng phân vị 95%, dự báo ở ngưỡng phân vị 75%, dự báo ngưỡng trung bình cộng 1 độ lệch chuẩn và dự báo ở ngưỡng trung bình cộng 2 độ lệch chuẩn). Kết quả cho thấy DMOSS đưa ra các dự báo ở ngưỡng phân vị 95% và ngưỡng phân vị 75% tương đối chính xác. Đặc biệt giai đoạn từ tháng 01/2021 - 04/2021, DMOSS đưa ra các dự báo rất chính xác. Kết quả dự báo từ DMOSS nên được sử dụng trong đánh giá nguy cơ để từ đó đưa ra những biện pháp phòng chống sốt xuất huyết thích hợp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Bình, B. T. ., Hòa, T. M. ., Phúc, P. V. ., Tông, N. Đức ., Thịnh, H. Đức ., Quốc, Đỗ K. ., Trang, C. H. D. ., Hoàn, T. H. ., Hà, V. H. ., & Hòa, N. V. . (2022). Đánh giá kết quả dự báo mô hình sốt xuất huyết dựa vào vệ tinh (DMOSS) tại Đồng Nai 2020 - 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 129–134. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/617

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>