Tính chính xác, khả thi của hệ thống dự báo sốt xuất huyết dengue dựa vào vệ tinh (D-MOSS) tại tỉnh Khánh Hòa, 2020 – 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thành Đông Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Trịnh Công Thức Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Nguyễn Xuân Hiếu Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Lê Xuân Huy Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đỗ Thái Hùng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Huỳnh Văn Dõng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa
  • Nguyễn Hữu Tài Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa
  • Trần Đại Quang Bộ Y tế, Hà Nội
  • Trần Công Đại Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/616

Từ khóa:

Dự báo, bệnh sốt xuất huyết, D-MOSS, Khánh Hòa

Tóm tắt

Từ tháng 7/2019, Việt Nam phối hợp với Vương Quốc Anh xây dựng hệ thống D-MOSS dự báo sốt xuất huyết dengue (SXHD) sử dụng thông tin thời tiết khí hậu từ vệ tinh, giúp dự báo sớm khả năng xuất hiện dịch bệnh để có thể chủ động lập kế hoạch và ứng phó hiệu quả với dịch SXHD. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá độ chính xác, tính khả thi của hệ thống D-MOSS tại Khánh Hòa 2020 - 2021. Kết quả cho thấy D-MOSS có tính áp dụng vào thực tiễn cao. Hệ thống D-MOSS cho kết quả dự báo trước 1 tháng có độ chính xác so ca mắc thực tế ở Khánh Hòa ở ngưỡng trung bình +1SD, đặc biệt rất chính xác vào tháng 7, tháng 8. Số liệu ca mắc trung bình dự báo của D-MOSS có mối tương quan thuận mạnh với số ca mắc thực tế. Ngưỡng trung bình + 1SD có độ chính xác dự báo cao hơn các ngưỡng trung bình + 2SD, phân vị 75 và phân vị 95. Khoảng thời gian dự báo càng xa thì độ chính xác càng giảm dần. Cần xây dựng hệ thống D-MOSS dự báo xuống quy mô tuyến huyện và tiếp tục đánh giá độ chính xác của hệ thống dự báo để đề xuất đưa vào áp dụng trong chương trình phòng chống SXHD ở Khánh Hòa và trên toàn quốc.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Đông, N. T. ., Thức, T. C. ., Hiếu, N. X. ., Huy, L. X. ., Hùng, Đỗ T. ., Dõng, H. V. ., Tài, N. H. ., Quang, T. Đại ., Đại, T. C. ., & Nam, V. S. . (2022). Tính chính xác, khả thi của hệ thống dự báo sốt xuất huyết dengue dựa vào vệ tinh (D-MOSS) tại tỉnh Khánh Hòa, 2020 – 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 115–128. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/616

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>