Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em tại trường mầm non Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên năm 2020

Các tác giả

  • Trương Thị Thùy Dương Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên
  • Trần Thị Huyền Trang Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên
  • Thân Đức Mạnh Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/467

Từ khóa:

Trẻ em, tình trạng dinh dưỡng, trường mầm non, Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả thực trạng dinh dưỡng và phân tích một số yếu tố liên quan của trẻ em trường mầm non Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên năm 2020. Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang trên 399 trẻ em tại trường. Phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng dựa theo chuẩn tăng trưởng của WHO năm 2007. Các yếu tố liên quan được thu thập bằng phiếu phỏng vấn điều tra người nuôi dưỡng trẻ. Kết quả cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 5,0%, thể thấp còi là 7,8% và thể gầy còm là 4,3%, tỷ lệ thừa cân, béo phì là 9,3%. Không có sự khác biệt giữa nam và nữ về các tỷ lệ này. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ với trình độ học vấn và kiến thức của người nuôi dưỡng trẻ trong phòng chống suy dinh dưỡng (p < 0,05). Có mối liên quan giữa tình trạng thừa cân, béo phì của trẻ với kiến thức, thực hành của người nuôi dưỡng trẻ trong phòng chống thừa cân, béo phì (p < 0,05). Cần tăng cường các giải pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt giáo dục truyền thông cho bà mẹ, người chăm sóc trẻ về kiến thức thực hành phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì trẻ em.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Dương, T. T. T. ., Trang, T. T. H. ., & Mạnh, T. Đức . (2021). Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em tại trường mầm non Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 297–302. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/467

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả