Hiệu quả nuôi dưỡng bằng dung dịch dinh dưỡng cao năng lượng trên bệnh nhân nặng nuôi ăn qua ống thông tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Lan Hương Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Trần Thế Anh Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Hoàng Giáng My Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
  • Nguyễn Thị Liễu Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/461

Từ khóa:

Dung dịch dinh dưỡng, bệnh nhân nặng, nuôi ăn ống thông

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 62 bệnh nhân nặng nuôi ăn qua ống thông bằng dung dịch dinh dưỡng cao năng lượng (1,2kcal/1ml) do khoa Dinh dưỡng cung cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ từ tháng 1/2020 đến tháng 11/2020. Nghiên cứu nhằm mô tả hiệu quả nuôi dưỡng bằng dung dịch dinh dưỡng cao năng lượng trên bệnh nhân nặng nuôi ăn qua ống thông tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2020. Kết quả: tuổi trung bình nhóm nghiên cứu là 74 tuổi. Tỷ lệ bệnh nhân suy dinh dưỡng (SDD) theo BMI < 18,5 là 48,8%, sau nuôi dưỡng giảm còn 45,2%; theo SGA tỷ lệ bệnh nhân đánh giá SGA-A tăng lên đáng kể từ 48,4% tăng lên 58,1% sau nuôi dưỡng. Cân nặng trung bình trước nghiên cứu là 49,9 ± 7,7 kg sau nghiên cứu tăng 50 ± 7,8 kg. Can thiệp bằng dung dịch nuôi dưỡng làm thay đổi các chỉ số hóa sinh, huyết học trong đó sự thay đổi ure, creatinin và AST có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Hương, N. T. L. ., Anh, T. T. ., My, H. G. ., & Liễu, N. T. . (2021). Hiệu quả nuôi dưỡng bằng dung dịch dinh dưỡng cao năng lượng trên bệnh nhân nặng nuôi ăn qua ống thông tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 251–257. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/461