Vắc xin EV71 toàn phần bất hoạt - Tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ trên mô hình chuột Balb/c

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Yến Nhi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Võ Trần Ngọc Trinh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Thanh Trúc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Thanh Hồng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Hạnh Lan Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hoàng Ngọc Khánh Quỳnh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Liên Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Hà Tầm Dương Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cao Thị Bảo Vân Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/422

Từ khóa:

Vắc xin bất hoạt EV71, tính sinh miễn dịch, hiệu quả bảo vệ, chuột sơ sinh

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá tính sinh miễn dịch và khả năng bảo vệ trên chuột nhắt trắng của vắc xin phòng bệnh tay chân miệng do EV71 toàn phần bất hoạt được phát triển từ chủng EV71/B5 gây dịch độc tính cao tại Việt Nam trên tế bào Vero. Các nhóm thử nghiệm gồm các hàm lượng kháng nguyên của vắc xin 2,5µg; 5µg; 10µg có hoặc không có tá chất nhôm và nhóm đối chứng được gây miễn dịch trên chuột Balb/c 6 - 8 tuần tuổi bằng đường tiêm bắp, với 2 mũi tiêm cách nhau 28 ngày. Kết quả phân tích hiệu giá kháng thể trung hoà cho thấy nhóm chuột được tiêm kháng nguyên kết hợp tá chất nhôm cho đáp ứng miễn dịch cao hơn nhóm kháng nguyên không tá chất; đáp ứng miễn dịch được ghi nhận ở tất cả các nhóm và đạt hiệu giá cao sau mũi 2. Không có sự khác biệt đáng kể về hiệu giá kháng thể trung hoà giữa 2 hàm lượng kháng nguyên 5µg và 10µg. Đánh giá hiệu quả vệ được thực hiện trên chuột sơ sinh 1 ngày tuổi có mẹ được gây miễn dịch trước đó bởi 2 mũi tiêm cách nhau 28 ngày với các hàm lượng kháng nguyên 2,5 µg; 5µg và 10µg cho hiệu quả bảo vệ tương ứng là 70%, 90% và 100%. Như vậy các hàm lượng kháng nguyên vắc xin khác nhau cho thấy khả năng tạo đáp ứng miễn dịch cũng như chứng minh được hiệu quả bảo vệ trên chuột nhắt trắng Balb/c.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-11-2021

Cách trích dẫn

Nhi, N. T. Y. ., Trinh, V. T. N. ., Trúc, N. T. T. ., Hồng, P. T. ., Anh, N. N. Q. ., Lan, N. T. H. ., Quỳnh, H. N. K. ., Liên, L. T. ., Dương, L. H. T. ., & Vân, C. T. B. . (2021). Vắc xin EV71 toàn phần bất hoạt - Tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ trên mô hình chuột Balb/c. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 80–86. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/422

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.