Thực trạng sử dụng ma túy và một số yếu tố liên quan trên nhóm người bệnh tại cơ sở điều trị Methadone – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng năm 2021

Các tác giả

  • Đinh Thúy Quỳnh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
  • Hồ Thị Hiền Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/406

Từ khóa:

Sử dụng ma túy, Methadone, ma túy tổng hợp, Cao Bằng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 310 người bệnh đang điều trị liều duy trì Methadone tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng từ tháng 02/2021 đến tháng 4/2021 nhằm mô tả thực trạng sử dụng ma túy (SDMT) và một số yếu tố liên quan trên nhóm người bệnh Methadone. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người bệnh trong quá trình điều trị Methadone có SDMT trong vòng một tháng qua là 32,6% (Heroin: 21,3%, ma túy đá: 8,7%, các loại ma túy khác: 2,6%). Tần suất SDMT từ 2 - 3 lần/tháng là 64,4%. Phân tích hồi quy logistics đa biến cho thấy các yếu tố liên quan đến SDMT trong nhóm người bệnh gồm SDMT lần đầu tiên dưới 25 tuổi (OR = 7,33, 95%KTC: 3,07 – 17,54); không có việc làm (OR = 5,33, 95%KTC: 1,51 – 18,77 ); thời gian SDMT trên 10 năm (OR = 0,07, 95%KTC: 0,01 – 0,36); không tuân thủ điều trị (OR = 3,94, 95%KTC: 2,01 – 7,73); không được cán bộ y tế tư vấn về tác hại của việc sử dụng lại ma túy (OR = 0,1, 95%KTC: 0,04 - 0,2); và có người thân/bạn bè/bạn tình đang SDMT (OR = 6,54, 95%KTC: 3,2 - 13,35). Cơ sở điều trị cần bổ sung thêm tư vấn viên và tăng cường các hoạt động tư vấn người bệnh về tuân thủ điều trị Methadone, kiến thức về ma túy tổng hợp, tư vấn hỗ trợ tâm lý cho người bệnh có thời gian sử dụng ma túy trên 10 năm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

31-08-2021

Cách trích dẫn

Quỳnh, Đinh T. ., & Hiền, H. T. . (2021). Thực trạng sử dụng ma túy và một số yếu tố liên quan trên nhóm người bệnh tại cơ sở điều trị Methadone – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(7), 115–121. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/406

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả