Chuẩn hóa bộ công cụ đo lường tình trạng kiệt sức phiên bản tiếng Việt

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Bảo Trân Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Vũ Thị Cẩm Doanh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Thị Thu Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/351

Từ khóa:

Kiệt sức, chuẩn hóa, điều dưỡng, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu chuẩn hóa bộ công cụ đo lường tình trạng kiệt sức Maslach Burnout InventoryGeneral Survey (MBI-GS) phiên bản tiếng Việt. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 385 điều dưỡng viên tại ba bệnh viện đa khoa, phụ sản và bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Bộ công cụ nghiên cứu bao gồm gồm 16 câu chia làm 3 mục: Kiệt sức, hoài nghi và hiệu quả công việc. Bộ công cụ được dịch xuôi và ngược, kiểm tra độ tin cậy và chuẩn hóa về mặt cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình cấu trúc ba nhân tố loại trừ hai biến quan sát số 8 và 9 được đề xuất là mô hình phù hợp nhất với các chỉ số (X2 = 285,18; p < 0,001 (RMSEA = 0,07; CFI = 0,92; GFI = 0,91)). Độ tin cậy Cronbach α đối với các mục kiệt sức, hoài nghi và hiệu quả công việc lần lượt là (α = 0,87; 0,81; 0,77). Bộ công cụ MBI-GS phiên bản tiếng Việt với các chỉ số chuẩn hóa chấp nhận được để sử dụng nghiên cứu về tình trạng kiệt sức trong các nghiên cứu sau này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Hương, N. T. T. ., Khuê, P. M. ., Trân, N. B. ., Doanh, V. T. C. ., Ngọc, N. T. M. ., & Hương, P. T. T. . (2021). Chuẩn hóa bộ công cụ đo lường tình trạng kiệt sức phiên bản tiếng Việt. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 52–59. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/351

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>