Kiến thức, thái độ về ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sức khỏe của sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Thảo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thanh Bình Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Hải Ninh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Lê Thuỳ Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Mai Phương Anh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/349

Từ khóa:

Biến đổi khí hậu, kiến thức, thái độ, sinh viên, Hải Phòng

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức toàn cầu lớn và đáng chú ý nhất đối với sức khỏe con người trong thế kỉ XXI. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện qua phỏng vấn 1348 sinh viên 07 ngành hệ chính quy của trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhằm mô tả kiến thức, thái độ của sinh viên về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ. Kết quả cho thấy: 61,3% sinh viên có kiến thức đúng về ảnh hưởng của biến đổi khí đến sức khỏe; 97,0% cho rằng biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến sức khỏe, tuy nhiên, chỉ 45,7% sinh viên có kiến thức đúng về tác động xấu của biến đổi khí hậu đến sức khỏe. 82,7% sinh viên cảm thấy lo lắng biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chung và 90,7% cho rằng trách nhiệm phòng chống biến đổi khí hậu là của người dân. Tỷ lệ sinh viên có kiến thức đúng về tác động xấu của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ còn thấp cho thấy việc nâng cao kiến thức của sinh viên về vấn đề này là cần thiết.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Ngọc, N. T. M. ., Thảo, N. T. T. ., Bình, N. T. T. ., Ninh, N. H., Linh, L. T. ., & Anh, M. P. . (2021). Kiến thức, thái độ về ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sức khỏe của sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 38–44. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/349

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả