Hành vi tìm kiếm thông tin sức khỏe của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2019

Các tác giả

  • Trần Văn Đình Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Châu Anh Trường Đại học Y Hà Nội
  • Hoàng Hải Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Chi cục Dân số - Kế hoạch gia đình Hà Nội
  • Tạ Quang Huy Chi cục Dân số - Kế hoạch gia đình Hà Nội
  • Lê Thị Phương Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/302

Từ khóa:

Hành vi tìm kiếm, thông tin sức khỏe, người cao tuổi, Hà Nội

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu cắt ngang này nhằm mô tả thực trạng hành vi tìm kiếm thông tin sức khỏe của người cao tuổi thành phố Hà Nội. Thông tin được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với 480 người cao tuổi tại 6 quận/huyện của thành phố Hà Nội năm 2019. Kết quả cho thấy đa số người cao tuổi có được các thông tin về sức khỏe qua xem tivi với (84,2%); nghe qua đài (59,7%) và qua các CBYT xã (55,4%). Các nội dung mà người cao tuổi nghe được từ các nguồn trên chủ yếu là dự phòng bệnh mạn tính (61,0%), cách ăn uống hợp lý (60,0%) và các bệnh cơ, xương, khớp (58,1%). Nghiên cứu cho thấy các đối tượng mong muốn được nghe các thông tin về các bệnh cơ, xương, khớp (56,9%); ăn uống hợp lí (55,0%) và dự phòng bệnh mạn tính (53,1%) và rối loạn giấc ngủ (34,0%). Trong thời gian tới, cần lồng ghép, đưa những nội dung này trong các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ cho người cao tuổi của thành phố Hà Nội.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Đình, T. V. ., Anh, N. T. C. ., Hải, H. ., Thu, N. T. ., Huy, T. Q. ., & Mai, L. T. P. . (2021). Hành vi tìm kiếm thông tin sức khỏe của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 95–101. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/302

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc