Thực trạng chất lượng cuộc sống liên quan tới sức khỏe ở người cao tuổi tại 3 huyện thuộc tỉnh Hưng Yên năm 2019

Các tác giả

  • Lưu Minh Châu Học Viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Hà Nội
  • Đinh Văn Tài Học Viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/299

Từ khóa:

Hưng Yên, chất lượng cuộc sống, người cao tuổi, EQ-5D-5L

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống liên quan tới sức khỏe ở người cao tuổi tại 3 huyện thuộc tỉnh Hưng Yên năm 2019. Chúng tôi tiến hành điều tra cắt ngang mô tả chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe ở 1515 người ≥60 tuổi bằng bộ công cụ EQ-5D-5L. Với thang điểm đánh giá chất lượng cuộc sống từ 0 đến đến hoàn toàn khỏe mạnh là 1 điểm. Thời gian tiến hành nghiên cứu từ tháng 3/2019 đến 12/2019. Kết quả cho thấy: Điều tra 1515 người cao tuổi tại 3 huyện: 58,2% số người phỏng vấn gặp từ một vấn đề liên quan sức khỏe trở lên; 8,8% số người gặp khó khăn cả năm vấn đề liên quan sức khỏe theo các mức độ. Điểm trung bình chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe của người cao tuổi nói chung là 0,873 (SD=0,162), nhóm 70-79 tuổi là 0,854 (SD= 0,17). Kết luận: Chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe của người cao tuổi ở 3 huyện ở mức trung bình, giảm theo tuổi.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Châu, L. M. ., & Tài, Đinh V. . (2021). Thực trạng chất lượng cuộc sống liên quan tới sức khỏe ở người cao tuổi tại 3 huyện thuộc tỉnh Hưng Yên năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 74–80. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/299

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc