Kiến thức, thực hành phòng chống đuối nước ở trẻ em dưới 15 tuổi của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ và cán bộ y tế huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định năm 2015

Các tác giả

  • Bùi Lê Vĩ Chinh Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
  • Đinh Văn Thức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Dương Thị Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Thị Thúy Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/294

Từ khóa:

Kiến thức, thực hành, đuối nước

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả kiến thức, thực hành về phòng chống đuối nước cho trẻ em dưới 15 tuổi của cha mẹ/người chăm sóc trẻ và cán bộ y tế cơ sở tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định năm 2015. Bằng phương pháp mô tả cắt ngang trên 4467 đối tượng là cha mẹ hoặc người chăm sóc chính cho trẻ dưới 15 tuổi và 146 cán bộ y tế cơ sở tại huyện Tuy Phước. Thông tin được thu thập qua phỏng vấn định lượng theo bộ câu hỏi cấu trúc. Số liệu được nhập và phân tích bằng phần mềm spss 20.0. Kết quả cho thấy có 52,6% phụ huynh nhận thức rằng ao hồ, sông suối là những địa điểm dễ xảy ra đuối nước nhất; 15,8% phụ huynh có kiến thức đúng về xử trí khi gặp trẻ đuối nước; kiến thức về phòng ngừa đuối nước đạt dưới 50%; Tỷ lệ có thực hành đúng về ngăn ngừa trẻ tiếp xúc môi trường nguy cơ đuối nước là 44,7%. Tỷ lệ cán bộ y tế có kiến thức đầy đủ về các biện pháp phòng ngừa đuối nước ở trẻ là 42,5%; kiến thức đúng về cấp cứu đuối nước là 84,9% và 67,8% đã từng cấp cứu trẻ đuối nước. Cần có chương trình can thiệp nâng cao kiến thức, thực hành của cộng đồng về phòng ngừa đuối nước ở trẻ em.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Chinh, B. L. V. ., Thức, Đinh V. ., Hương, D. T. ., & Hà, T. T. T. . (2021). Kiến thức, thực hành phòng chống đuối nước ở trẻ em dưới 15 tuổi của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ và cán bộ y tế huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định năm 2015. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 27–34. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/294

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả