Một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng mở rộng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • Phạm Thị Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Bùi Thị Hường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/28

Từ khóa:

Kiến thức, thực hành, phản ứng sau tiêm chủng

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng mở rộng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020. Số liệu được thu thập qua phỏng vấn trực tiếp 369 đối tượng nghiên cứu theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố liên quan đến kiến thức đạt gồm: Trình độ học vấn ≥THPT (OR=4,74; (2,78-8,08), tiếp cận từ 3 phương tiện truyền thông trở lên (OR=7,06 (4,30-11,57)). Các yếu tố liên quan đến thực hành đạt gồm: Thông tin của bà mẹ về PƯSTC (OR=3,63 (2,10-6,27), được sự tư vấn, hướng dẫn xử trí PƯSTC của CBYT (OR=2,86 (1,39-5.86) và OR=3,25 (1,69-6,28)). Kiến thức tốt có mối liên quan rõ ràng với thực hành tiêm chủng (OR=3,29 (1,62-6,71)). Bên cạnh việc tăng cường hình thức truyền thông hiện có, cần chú trọng truyền thông trực tiếp và phối hợp các phương thức truyền thông để nâng cao kiến thức và thực hành của bà mẹ trong chăm sóc trẻ sau tiêm chủng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Ngọc, P. T. ., Đức, N. Q., Hường, B. T., & Chính, N. Q. (2021). Một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng mở rộng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 43–48. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/28

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>