Một số đặc điểm sinh học phân tử của vi khuẩn đường ruột kháng kháng sinh nhóm β- lactam phổ rộng phân lập được tại cộng đồng xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, năm 2015

Các tác giả

  • Trần Đắc Tiến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam
  • Nguyễn Thị Phương Liên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Huy Hoàng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thanh Dương Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam
  • Nguyễn Minh Thái Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam
  • Phạm Duy Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/155

Từ khóa:

Vi khuẩn đường ruột, kháng kháng sinh β-lactam phổ rộng, gen CTX-M, PFGE

Tóm tắt

Nghiên cứu sư dung các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm nhằm mô tả một số đặc điểm sinh học phân tư của vi khuân đường ruột kháng kháng sinh nhóm β- lactam phổ rộng phân lập được tại cộng đồng xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, năm 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ chủng vi khuân đường ruột (VKĐR) kháng kháng sinh (KKS) nhóm β- lactam phổ rộng mang gen TEM, CTX được xác định trên các loại mẫu khác nhau chiếm đa số, tỷ lệ tương ứng trên các mẫu lần lượt là 47,6% và 37,0% (265 mẫu phân người khoẻ mạnh); 42,4% và 55,6% (trên 125 mẫu phân động vật nuôi); 4,4% và 1,3% (trên 160 mẫu thức ăn đã chế biến), và 14,8%, 13,2% (trên 182 mẫu nước ăn uống/sinh hoạt). Phân tích mối liên hệ kiểu gen của 88 chủng VKĐR KKS nhóm cephalosporin thế hệ 3 bằng kỹ thuật PFGE cho thấy có 14 genotype được xác định bao gồm genotype I đến genotype XIV; trong đó, phát hiện được 28 chủng vi khuân có tương đồng trên 80% trong nhóm genotype V. Cần thực hiện các nghiên cứu tiếp theo để xác định mối liên quan và sự lây truyền của các chủng VKĐR kháng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 trong cộng đồng dân cư.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Tiến, T. Đắc, Liên, N. T. P. ., Hoàng, T. H., Dương, N. T. ., Thái, N. M. ., Thái, P. D. ., & Dương, T. N. . (2021). Một số đặc điểm sinh học phân tử của vi khuẩn đường ruột kháng kháng sinh nhóm β- lactam phổ rộng phân lập được tại cộng đồng xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, năm 2015. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(7), 49–58. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/155

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>