Tỷ lệ suy dinh dưỡng của học sinh 15 - 17 tuổi dân tộc Ba Na, Gia Rai và Kinh tại một số trường trung học phổ thông tại tỉnh Gia Lai năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Song Tú Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Hoàng Nguyễn Phương Linh Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Hữu Bắc Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Trần Thanh Dương Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1544

Từ khóa:

Suy dinh dưỡng, trung học phổ thông, Gia Lai, dân tộc Gia Rai, Ba Na

Tóm tắt

Vấn đề dinh dưỡng ở trẻ dân tộc luôn là vấn đề cần được quan tâm của ngành y tế. Nghiên cứu cắt ngang năm 2022 trên 3.468 học sinh 15-17 tuổi của 9 trường trung học phổ thông của tỉnh Gia Lai, nhằm mô tả thực trạng dinh dưỡng theo dân tộc, giới và vùng thành thị, nông thôn. Kết quả cho thấy, tỷ lệ SDD thấp còi và gầy còm là 14,4% và 8,6% ở mức trung bình có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. SDD thấp còi ở học sinh dân tộc Ba Na cao nhất 30,5%; dân tộc Gia Rai là 17,4% và Kinh là 10,0%. Tỷ lệ SDD thấp còi ở vùng thành thị là (11,5%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với vùng nông thôn (14,7%). Tỷ lệ SDD thấp còi, gầy còm học sinh nam là 11,0% và 13,2%, khác biệt so với nữ giới tương ứng là (16,2% và 6,0%) với p<0,001. Tỷ lệ thừa cân, béo phì là 7,3% trong đó thành thị (11,4%) cao hơn so với nông thôn (5,2%). Vì vậy, các can thiệp dinh dưỡng tại Gia Lai cần ưu tiên triển khai ở dân tộc Ba Na và Gia Rai để góp phần cải thiện tầm vóc trẻ học đường tại tỉnh miền Trung Tây Nguyên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Tú, N. S. ., Linh, H. N. P. ., Bắc, N. H. ., & Dương, T. T. . (2024). Tỷ lệ suy dinh dưỡng của học sinh 15 - 17 tuổi dân tộc Ba Na, Gia Rai và Kinh tại một số trường trung học phổ thông tại tỉnh Gia Lai năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 62–70. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1544

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>