Status of hepatitis B birth dose vaccination coverage in Vietnam during 2020 - 2022

Các tác giả

  • Vu Hai Ha National Institute of Hygiene and Epidemiology, Hanoi
  • Nguyen Manh Tu National Institute of Hygiene and Epidemiology, Hanoi
  • Ngo Thi Thanh Van National Institute of Hygiene and Epidemiology, Hanoi
  • Nham Thanh Tung National Institute of Hygiene and Epidemiology, Hanoi
  • Nguyen Thi Hong Hanh National Institute of Hygiene and Epidemiology, Hanoi
  • Dao Trung Nguyen National Institute of Hygiene and Epidemiology, Hanoi
  • Nguyen Tuan Anh National Institute of Hygiene and Epidemiology, Hanoi
  • Nguyen Dong Tu National Institute of Hygiene and Epidemiology, Hanoi
  • Pham Quang Thai National Institute of Hygiene and Epidemiology, Hanoi

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1479

Từ khóa:

Hepatitis B birth dose vaccination, vaccination, Vietnam

Tóm tắt

A descriptive cross-sectional study in 63 provinces/cities in Vietnam during 2020 - 2022 was conducted to describe the current status of hepatitis B birth dose vaccination in Vietnam. The results showed that the proportion of hepatitis B birth dose (HepB-BD) vaccination in this period was 83.2%, of which the proportion of HepB-BD vaccination within 24 hours and after 24 hours of birth was 78.9% and 4.3% respectively. For socio-economic regions, the highest proportion of HepB-BD vaccination was 90.9% in the Red River Delta and the lowest was 72.3% in the Central Highlands. The proportion of HepB-BD vaccination within 24 hours was less than 70.0% in Central Highlands during 2020 - 2022. The proportion of HepB-BD vaccination in Vietnam in the period 2020 - 2022 was high, with uneven changes between years and socio-economic regions. It is necessary to increase the proportion of HepB-BD vaccination, especially within 24 hours after birth.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

20-03-2024

Cách trích dẫn

Ha, V. H. ., Tu, N. M. ., Van, N. T. T. ., Tung, N. T. ., Hanh, N. T. H. ., Nguyen, D. T. ., Anh, N. T. ., Tu, N. D. ., & Thai, P. Q. . (2024). Status of hepatitis B birth dose vaccination coverage in Vietnam during 2020 - 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(8), 70–76. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1479

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.