Phơi nhiễm bệnh viện và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y – Điều dưỡng, Trường Y Dược, Trường Đại học Duy Tân

Các tác giả

  • Phan Phạm Hữu Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
  • Nguyễn Thanh Minh Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
  • Hoàng Nhật Ân Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
  • Nguyễn Đăng Khánh Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
  • Đặng Văn Trí Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
  • Nguyễn Đình Tùng Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1444

Từ khóa:

Phơi nhiễm bệnh viện, sinh viên, Đà Nẵng

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả tình trạng phơi nhiễm bệnh viện và yếu tố liên quan của sinh viên Y Đa khoa và Điều dưỡng trường Y dược, trường Đại học Duy Tân. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, từ tháng 1 - 3/2021 trên 397 sinh viên Y đa khoa từ năm 3 - 6 và sinh viên Điều dưỡng từ năm 2 - 4 Trường Y Dược, Trường Đại học Duy Tân với phương pháp chọn mẫu phân tầng theo tỉ lệ, với bộ công cụ khảo sát được xây dựng qua 3 giai đoạn. Tỉ lệ phơi nhiễm bệnh viện là 50,9%. Các yếu tố liên quan bao gồm xếp loại học tập, tự kiểm tra  kháng thể hay tiêm phòng các bệnh lây truyền qua đường máu, mức độ tự tin đứng trước bệnh nhân để áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học, nhu cầu muốn có cơ hội nhiều hơn để thực hiện kỹ năng trên bệnh nhân tại bệnh viện. Để giảm tỉ lệ phơi nhiễm bệnh viện, sinh viên cần chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng lâm sàng và tận dụng tối đa thời gian thực hành trên bệnh viện. Nhà trường và bệnh viện cần đưa ra quy định về việc tự kiểm tra kháng thể và tiêm phòng các bệnh lây truyền thường gặp

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Hữu, P. P. ., Minh, N. T. ., Ân, H. N. ., Khánh, N. Đăng ., Trí, Đặng V. ., & Tùng, N. Đình . (2024). Phơi nhiễm bệnh viện và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y – Điều dưỡng, Trường Y Dược, Trường Đại học Duy Tân. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 404–412. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1444

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.