Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà hàng trong khách sạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Các tác giả

  • Lê Hồng Sơn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
  • Đỗ Kim Anh Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
  • Hoàng Thị Huyền Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
  • Đặng Minh Trang Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1439

Từ khóa:

An toàn thực phẩm, thực phẩm bị ô nhiễm, nhà hàng trong khách sạn

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang với mục tiêu đánh giá thực trạng và một số yếu tố liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà hàng trong khách sạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tiến hành trên 87 mẫu thực phẩm và 348 người (87 người quản lý và 261 người trực chế biến thực phẩm) tại 87 nhà hàng trong khách sạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cho thấy: 10/87 (chiếm 11,5%) cơ sở có mẫu thực phẩm bị ô nhiễm (vượt quá giới hạn cho phép) các chỉ tiêu vi sinh vật (Coliform, Escherichia coli và Staphylococcus aureus); tỷ lệ mẫu thực phẩm bị ô nhiễm cả 03 chỉ tiêu trên là 1,2%, các mẫu chỉ bị ô nhiễm Coliform, E. coli hoặc S.aureus lần lượt là 4,6%, 2,3% và 1,2%; có 10,0% mẫu thịt, 15,6% mẫu thủy sản, hải sản và 8,0% các mẫu thực phẩm khác bị ô nhiễm. Có 73,6% nhà hàng bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, trong đó đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất là 80,5%, về trang thiết bị, dụng cụ là 77,0%, về điều kiện con người là 79,3% và về bảo quản nguyên liệu, thực phẩm là 72,4%. Kiến thức và thực hành chung đạt của đối tượng nghiên cứu là 77,3% và 75,9% (của người quản lý là 78,2% và 77,0%; của người trực chế biến thực phẩm là 77,0% và 75,5%).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Sơn, L. H. ., Anh, Đỗ K. ., Huyền, H. T. ., & Trang, Đặng M. . (2024). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà hàng trong khách sạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 362–370. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1439

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả