Đặc điểm dịch tễ các ca dại tử vong tại khu vực phía Nam năm 2012 - 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Phương Thúy Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hoàng Thị Liên Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Duy Quang Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phan Công Hùng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Huỳnh Phương Thảo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Hoàng Quân Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Vũ Phạm Hồng Nhung Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đào Huy Mạnh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Vũ Thượng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lương Chấn Quang Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1403

Từ khóa:

Bệnh dại, tử vong do bệnh dại, phòng bệnh dại, khu vực phía Nam

Tóm tắt

Tử vong vì bệnh dại là mối quan ngại của y tế dự phòng. Chúng tôi hồi cứu số lượng và đặc điểm các ca tử vong do bệnh dại tại 20 tỉnh phía Nam trong 10 năm (2012 - 2021). Tổng cộng có 130 ca, chiếm 15,5 % tổng số ca dại của cả nước (839 ca) và có xu hướng tăng từ 2018. Số ca tử vong cao nhất ở Bình Phước (22 ca). Động vật gây phơi nhiễm chủ yếu là chó (89,2%) và 3,8% do mèo, trong đó 52,3% là vật nuôi. Số ca nam chiếm 70,8% và 72,3% ca trên 30 tuổi. Thời gian ủ bệnh thường gặp từ 1 - 3 tháng (36,9%) và 10,8% kéo dài trên 1 năm với vết thương ở tay và chân. Triệu chứng lâm sàng điển hình sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng ở 79,2% ca. Hầu hết (92,3%) ca bệnh tử vong dưới 10 ngày sau khởi phát. Có (96,9%) các ca tử vong không tiêm phòng sau phơi nhiễm hoặc tiêm không đầy đủ (3,1%) phác đồ. Không hiểu biết đúng về bệnh dại nên chủ quan (86,9%) không điều trị dự phòng, điều trị dự phòng không đúng dẫn đến tử vong. Tử vong do bệnh dại là vấn đề y tế công cộng tái nổi tại phía Nam, cần chú trọng truyền thông cho người dân hiểu đúng về bệnh dại để tăng cường tiếp cận vắc xin dại sau khi phơi nhiễm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Thúy, N. T. P. ., Liên, H. T. ., Quang, P. D. ., Hùng, P. C. ., Thảo, H. P. ., Quân, N. H. ., Nhung, V. P. H. ., Mạnh, Đào H. ., Thượng, N. V. ., & Quang, L. C. . (2024). Đặc điểm dịch tễ các ca dại tử vong tại khu vực phía Nam năm 2012 - 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 69–78. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1403

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>