Giá trị của thang điểm REID trong sàng lọc ung thư cổ tử cung

Các tác giả

  • Đào Thị Hoa Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thủy Chung Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Minh Giang Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thị Phương Thanh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thu Thủy Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Hứa Thanh Tú Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Mí Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hoàng Kim Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1239

Từ khóa:

Ung thư cổ tử cung, sàng lọc, HPV, soi cổ tử cung, REID

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định giá trị của thang điểm REID khi soi cổ tử cung trong sàng lọc ung thư cổ tử cung (UTCTC). Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 84 bệnh nhân (BN) tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021. Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu được khám lâm sàng, Pap smear, HPV test, soi cổ tử cung (CTC) và sinh thiết giải phẫu bệnh (GPB). Tuổi trung bình của các đối tượng là 39,28 ± 9,08. Trong nghiên cứu 21 BN có kết quả GPB là lành tính tương đương tỷ lệ 25%, 63 bệnh nhân có kết quả là tổn thương CTC, trong đó tổn thương tiền ung thư là dạng chiếm đa số, tỷ lệ CIN I, II, III lần lượt là 35,7%; 16,7% và 10,6%. Ung thư (UT) biểu mô vảy và biểu mô tuyến tỷ lệ lần lượt là 8,4% và 3,6%. Ngưỡng giá trị tối ưu của thang điểm REID trong chẩn đoán UTCTC là 4,5. Với ngưỡng này, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo âm tính, dương tính và giá trị chẩn đoán lần lượt là 76,2%; 66,7%; 48,3%; 85,7% và 73,8%. Diện tích dưới đường cong quanh các mốc cut-off điểm REID là 0,852 với khoảng tin cậy 95% CI 0,736 - 0,969. Kết luận, thang điểm REID khi soi CTC là một công cụ có giá trị cao trong sàng lọc UTCTC.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Hoa, Đào T. ., Chung, N. T. T. ., Giang, P. M. ., Thanh, L. T. P. ., Thủy, L. T. ., Tú, H. T. ., Mí, N. T. ., & Kim, N. T. H. . (2023). Giá trị của thang điểm REID trong sàng lọc ung thư cổ tử cung. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 152–159. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1239

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả