Chẩn đoán trước sinh các bất thường nhiễm sắc thể bằng kỹ thuật CNVseq cho đoàn hệ 5.008 thai kỳ Việt Nam trong giai đoạn 2018 – 2021

Các tác giả

 • Tăng Hùng Sang Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đào Thị Hồng Thuý Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phan Ngọc Minh Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Lưu Hồng Đăng Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Duy Ánh Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
 • Lê Quang Thanh Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoàng Thị Diễm Tuyết Bệnh viện Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trần Nhật Thăng Bệnh viện Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hà Thị Minh Thi Trường Đại học Huế
 • Đinh Thúy Linh Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
 • Nguyễn Cảnh Chương Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
 • Dương Hồng Chương Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
 • Đoàn Thị Kim Phượng Trường Đại học Y Hà Nội
 • Lương Thị Lan Anh Trường Đại học Y Hà Nội
 • Võ Tá Sơn Bệnh viện Vinmec, Hà Nội
 • Trịnh Nhựt Thư Hương Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Vạn Thông Bệnh viện Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Võ Ngọc Phương Anh Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Yến Nhi Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đinh Mỹ An Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đoàn Phước Lộc Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đỗ Thị Thanh Thủy Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Thị Quỳnh Thơ Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trương Đình Kiệt Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Hoài Nghĩa Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phan Minh Duy Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giang Hoa Viện Di truyền Y học, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trần Danh Cường Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1230

Từ khóa:

Bất thường số lượng bản sao, chẩn đoán trước sinh, giải trình tự gien thế hệ mới

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả tần suất và phổ di truyền của bất thường nhiễm sắc thể bằng kỹ thuật CNVseq (Copy Number Variations – sequencing) và mối liên quan giữa các bất thường với các dấu hiệu bất thường trên siêu âm trước sinh. Thiết kế hồi cứu, mô tả cắt ngang dựa trên 5.008 thai phụ Việt Nam có bất thường về hình thái thai trên siêu âm (SA) trước sinh từ tháng 10/2018 đến tháng 05/2021 và đồng ý làm chẩn đoán trước sinh cho thai bằng xét nghiệm di truyền CNVseq dựa trên kỹ thuật giải trình tự gien thế hệ mới. Trong số 5.008 thai kỳ, 958 (19,13%) thai có mang ít nhất một bất thường nhiễm sắc thể (NST), bao gồm vi mất/lặp đoạn (8,49%), tam NST thường (6,91%), đa bất thường (2,10%) và bất thường NST giới tính (1,64%). Có mối liên quan giữa các bất thường NST và dấu hiệu bất thường hình thái nhất định trên siêu âm. Công trình này nhấn mạnh tầm quan trọng của CNVseq để phát hiện sớm các bất thường bẩm sinh trước sinh, đặc biệt là trong ba tháng đầu thai kỳ. Những phát hiện của nghiên cứu này sẽ hỗ trợ các chương trình và hướng dẫn chuyên môn trong việc phát triển các chương trình sàng lọc và chẩn đoán di truyền trước sinh hiệu quả.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Sang, T. H. ., Thuý, Đào T. H. ., Minh, P. N. ., Đăng, N. L. H. ., Ánh, N. D. ., Thanh, L. Q. ., Tuyết, H. T. D. ., Thăng, T. N. ., Thi, H. T. M. ., Linh, Đinh T. ., Chương, N. C. ., Chương, D. H. ., Phượng, Đoàn T. K. ., Anh, L. T. L. ., Sơn, V. T. ., Hương, T. N. T. ., Thông, N. V. ., Anh, V. N. P. ., Nhi, N. Y. ., An, Đinh M. ., Lộc, Đoàn P. ., Thủy, Đỗ T. T. ., Thơ, N. T. Q. ., Kiệt, T. Đình ., Nghĩa, N. H. ., Duy, P. M. ., Hoa, G. ., & Cường, T. D. . (2023). Chẩn đoán trước sinh các bất thường nhiễm sắc thể bằng kỹ thuật CNVseq cho đoàn hệ 5.008 thai kỳ Việt Nam trong giai đoạn 2018 – 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 83–91. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1230

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả