Động cơ học tập và các yếu tố ảnh hưởng ở sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2020

Các tác giả

  • Hứa Thị Diễm Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Lê Thị Huyền Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Trần Bảo Ngọc Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Lê Thị Huyền Trang Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
  • Nguyễn Mạnh Tuấn Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/112

Từ khóa:

Động cơ học tập, nhân tố ảnh hưởng, động cơ bên trong, động cơ bên ngoài

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 660 sinh viên trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên với mục tiêu xác định động cơ học tập và các yếu tố ảnh hưởng. Động cơ học tập bên trong, động cơ học tập bên ngoài và 12 yếu tố ảnh hưởng được đo lường theo thang đo Likert 5 mức độ. Kết quả cho thấy các động cơ học tập chính của sinh viên là: Có kỹ năng thực hành nghề, học hỏi và thu nhận kiến thức, kiếm tiền, trở thành người có ích cho xã hội, hoàn thiện nhân cách. Phân tích yếu tố khám giá cho thấy động cơ học tập được phân loại thành 3 nhân tố, các yếu tố ảnh hưởng được rút gọn thành 8 yếu tố (27 biến số). Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đối với động cơ bên trong lần lượt là: Gia đình và bạn be, quan điểm và lý tưởng sống, chương trình đào tạo, nhận thức nghề nghiệp, điều kiện học tập. Các nhân tố niềm tin vào bản thân, nhận thức nghề nghiệp, điều kiện học tập, môi trường lớp học, gia đình và bạn be, quan điểm lý tưởng sống có ảnh hưởng đến động cơ quan hệ xã hội. Động cơ lợi ích chịu tác động bởi các yếu tố là gia đình và bạn be, niềm tin vào bản thân, môi trường lớp học, nhận thức nghề nghiệp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Diễm, H. T. ., Huyền, L. T. ., Ngọc, T. B. ., Trang, L. T. H. ., & Tuấn, N. M. . (2021). Động cơ học tập và các yếu tố ảnh hưởng ở sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 56–66. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/112

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc